Bestyrelsen:

Formand:
Jannick Ringius
Tlf: 20315949
Mail: oroeviking@gmail.com

Næstformand:
Ditte Norlander Jensen
 
Kasserer:
Zannie Halberg
 
 
Foreningsinfo:
Foreningen Orø Vikingelaug
v/ Jannick Ringius
Brøndevej 10
4305 Orø

CVR: 35575227
CHR: 122051 (v/ Orø havn)
 
Ekstern Revisor:
Lene Hansen
Mail: obutikken@mail.dk
 
Tilknyttet dyrelæge:
Dyreklinikken Centrum
Bygaden 24, Kirke Hyllinge

Dyrelægerne sørger naturligvis for at alle dyr ved dyrskue eller optrædender, er ved sund helbred og har ordentlige forhold.
 
Medlemstal:
Voksne: 48
Unge u. 25: 8

Vedtægter:

For Foreningen Orø Vikingelaug.

§ 1. Navn

1.1. Foreningens navn er Foreningen Orø Vikingelaug.
       - kaldenavn; Orø Vikingelaug.

1.2. Foreningens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune

1.3. Foreningens postadresse er formandens adresse.
       - Brøndevej 10, 4305 Orø 
 

§ 2. Formål

2.1. Formålet med foreningens arbejde er formidle og fremme formidlingen af dansk kulturhistorie primært fra år 700 – år 1100, og styrke den kulturhistoriske bevidsthed gennem deltagelse i formidlingsaktiviteter.

2.2. Formålet søges opfyldt gennem forberedelse til og afholdelse af markeder og andre begivenheder på Orø. Ved at give borgerne og andre interesserede oplevelser og viden skal aktiviteterne bidrage til at sætte fokus på kulturhistorien og øen både lokalt, regionalt og nationalt.

 

§ 3. Medlemmer

3.1. Som enkeltperson kan optages enhver person over 15 år, som ønsker at virke i forhold til foreningens formål. Som familiemedlemmer kan optages hele familien, der påhviler dog ikke noget ansvar omkring medlemskab for familiemedlemmer under 15 år.

3.2. Som støttemedlem kan optages enkeltpersoner, foreninger, fora, kommuner, offentlige og private virksomheder, som ønsker at virke i forhold til foreningens formål.

3.3. Medlemskabet er gyldigt, når det årlige kontingent på er betalt.

3.4. Et personligt medlemskab for aktive medlemmer er fastsat til at være kr. 100,-

3.5. Et familiemedlemskab er fastsat til at være kr. 200,- 

3.6. Et Støttemedlemsskab er fastsættes til at være fra kr. 200,- for enkeltpersoner og aftalt enkeltvis for grupper, fora, virksomheder m.m.

3.7. Kontingentet og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, medlemskabet er gældende til og med 31. december indeværende år.
 

§ 4. Generalforsamling

4.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

4.2. Indkaldelsen sker offentligt og direkte til medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

4.3. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

4.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. 1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forslag til ændring af vedtægter
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter for 1 år.
  8. Valg af revisor for 1 år.
  9. Eventuelt.

4.5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.6. Alle andre beslutninger end vedtægtsændringer eller vedtagelse om opløsning træffes ved simpelt stemmeflertal.

4.7. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

 

§ 5. Foreningens daglige ledelse

5.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

5.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

5.3. Suppleanter kan deltage ved bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.5. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

5.6. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes og underskrives på det følgende bestyrelsesmøde. Referater gøres tilgængeligt for alle medlemmer.
 

§ 6. Økonomi, regnskab og revision

6.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

6.2. Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer.

6.3. Formanden fører foreningens medlemsregister.

6.4. Regnskabet revideres af foreningens revisor. Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

7.1. Foreningen tegnes uafhængig af hinanden af formanden og næstformanden. Det vil sige at både næstformand og formand kan handle uden den andens godkendelse i økonomiske og andre sager som fremmer foreningens virke og formål

7.2. Kassereren administrerer foreningens regnskab.

7.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, derunder foreningens bestyrelsesmedlemmer, nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 

§ 8. Vedtægtsændringer

8.1. Forslag til vedtægtsændringer deles ud og cirkuleres blandt forsamlingen.

8.2. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af stemmerne på en generalforsamling.

8.3. Ændring af foreningens formål kræver vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af stemmerne på hver generalforsamling. Generalforsamlingerne skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum.
 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom. Afholdelsen skal ske senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.

9.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
 

§ 10. Opløsning

10.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede

10.2. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver et formål af lignende karakter, på eller uden for Orø.
 

§ 11 Udelukkelse og eksklusion

11.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
 

§ 12. Datering

12.3 Ændringer i vedtægterne er accepteret d. 21 januar 2017, vedtægterne er således opdateret pr. 22 januar 2017.

Jannick Ringius
Ditte Norlander
Zannie Halberg

 

Foreningen Orø Vikingelaug | CVR: 35575227 | Brøndevej 10, 4305 Orø - Danmark | Tlf.: 20315949